De Praktijk Consulting
De Praktijk Consulting

Recente en huidige opdrachten:

 • Project: Programmamanagement Academieplein
  Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
  Het invulling geven aan het integraal programmamanagement voor de realisatie van de klimaat- en gevelrenovatie en functionele verbouwingen op de locatie Academieplein door te sturen op proces, organisatie en inhoud.
 • Project: Food Center Amsterdam
  Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling
  Het inrichten en vormgeven van de gemeentelijke en administratieve organisatie met betrekking tot het beheer en de exploitatie van het Food Center Amsterdam, alsmede het maken van operationele afspraken met Marktkwartier, de ontwikkelaar van het Food Center Amsterdam.
 • Project: Doorlichting project New Education Centre
  Opdrachtgever: TU Delft
  Analyse of de inhoudelijke, organisatorische en procesmatige randvoorwaarden zijn geschapen om een robuust investeringsbesluit te kunnen nemen voor de bouw van het New Education Centre.
 • Project: Opstellen governance kader
  Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
  Het aanbrengen van structuur in de wijze waarop de uiteenlopende (nieuwe) activiteiten van O-gen effectief en efficiënt kunnen worden georganiseerd.
 • Project: Programmamanagement Nieuwbouw Kralingse Zoom
  Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
  Het invulling geven aan het integraal programmamanagement voor de realisatie van de nieuwbouw op de locatie Kralingse Zoom door te sturen op proces, organisatie en inhoud.
 • Project: Mid-term review Droomfondsproject Haringvliet
  Opdrachtgevers: Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland
  Doorlichting van het Droomfondsproject Haringvliet op de aspecten governance en samenwerking, effectiviteit van het programma en voortgang, resulterend in een rapportage met aanbevelingen. Gevolgd door de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen.
 • Project: Opstellen nieuwe spelregels bodemsanering en grondexploitaties
  Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling
  Het ontwerpen en uitwerken van een nieuwe structuur en werkwijze voor de samenwerking tussen de afdeling Bodem en de afdeling planeconomie/grondexploitaties.
 • Project: Advisering prestatiecontract doelgroepenvervoer
  Opdrachtgever: Connexxion
  Advisering van Connexxion over diverse contractuele en juridische aspecten van een langjarig prestatiecontract voor doelgroepenvervoer.
 • Project: Advisering contractering en aanbesteding prestatiecontracten
  Diverse opdrachtgevers
  Advisering van diverse opdrachtgevers (publiek en privaat) in vraagstukken op het vlak van contractering, aanbesteding en (geïntegreerde) prestatiecontracten in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.
 • Project: Samenwerking Hogeschool Rotterdam/ Erasmus Universiteit Rotterdam
  Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
  Het opstellen van een intentieovereenkomst en het vervolgens in samenwerking met de Erasmus universiteit verkennen van samenwerkingsmogelijkheden bij de ontwikkeling en het management van de campus Woudestein.
 • Project: Contractmanagement DBMO-nieuwbouwproject
  Opdrachtgever: VolkerWessels Integraal
  Contractmanagement van het DBMO-contract (Design, Build, Maintain, Operate) voor het provinciehuis in Gelderland voor VolkerWessels Integraal (SPV In Domu Nova)
 • Project: Ontwikkelstrategie
  Opdrachtgever: Gemeente Oud-Beijerland
  Opstellen van een business case en een ontwikkelstrategie om de gemeente handvatten te geven om een ontwikkeling in Oud-Beijerland vlot te trekken.
 • Project: Financieel directeur a.i.
  Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Zuidas
  Tijdelijk invulling geven aan de functie van financieel directeur van de dienst Zuidas in afwachting van de selectie van een nieuwe financieel directeur. Het vervolgens ondersteunen van de nieuwe directeur om een soepele overgang mogelijk te maken.
 • Project: Opstellen samenwerkingsovereenkomst Landschapstafel
  Opdrachtgever: Landschapstafel Haringvliet
  Het vormgeven van de samenwerking tussen diverse gemeenten en natuurorganisaties bij de landschapstafel Haringvliet door middel van het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.
 • Project: Verantwoordelijkheidsverdeling tussen twee afdelingen
  Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling
  Het in kaart brengen van de verantwoordelijkheidsverdeling op belangrijke thema’s tussen de afdelingen Grond & Ontwikkeling en Financiën naar aanleiding van de gemeentelijke reorganisatie.
 • Project: Advisering diverse interne vraagstukken
  Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
  Advisering op het gebied van aansturing, organisatie en management- en sturingsinformatie met het oog op het optimaliseren van de interne bedrijfsprocessen.
 • Project: Programmamanagement campusontwikkeling UvA
  Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam
  Uitvoering geven aan het programmamanagement als programma-adviseur voor campusontwikkelingen van de Universiteit van Amsterdam.
 • Project: Bezoekerscentrum voor de Grebbelinie op Fort aan de Buursteeg
  Opdrachtgever: Gebiedscoöperatie O-gen
  Optimaliseren van de business case voor de realisatie van een bezoekerscentrum voor de Grebbelinie op Fort aan de Buursteeg.
 • Project: Onderzoek naar financiële stromen binnen de afdeling Bodem
  Project: Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling
  Het in kaart brengen van de financiële en administratieve inrichting en meerjarenafspraken over bodemsanering. Het doen van aanbevelingen om de financiële en administratieve stromen in lijn te brengen met de huidige en toekomstige regelgeving.
 • Project: Advisering ontwikkelingsprojecten en samenwerkingsovereenkomsten
  Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg
  Advisering over diverse ontwikkelingsprojecten, advies en penvoering van (samenwerkings)overeenkomsten voor de gemeente Hardenberg.
 • Project: Periodieke financiële rapportages
  Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Zuidas
  Begeleiden en coachen van medewerkers bij het opstellen van het totale spectrum aan financieel georiënteerde rapportages, zoals begroting, jaarrekening, kwartaalrapportages en financiële meerjarenperspectieven.
 • Project: Beslisdocument Huisvesting
  Opdrachtgever: Nederlandse Vereniging van Journalisten
  Het opstellen van een beslisdocument in samenwerking met een door ons geselecteerde architect. In dit beslisdocument zijn de voor- en nadelen tussen verhuizen versus renoveren en kopen versus huren inzichtelijk gemaakt rekening houden met de specifieke kenmerken van de opdrachtgever, het toekomstperspectief, de financiële mogelijkheden en het huidige pand.
 • Project: Analyse grootschalig nieuwbouwproject
  Opdrachtgever: TU Delft
  Onderzoek naar opzet, werking en effectiviteit van de beheersmaatregelen die zijn getroffen voor de nieuwbouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen om vast te stellen of de TU Delft in control is over het vastgoedproject. De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Deloitte.